English Deutsch Français


 
Deklaracja Dostępności
Wstęp

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz BIP Strzyżowskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2004.05.12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-20. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.
– niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo
– brak dostępności mediów zmiennych w czasie
– na witrynie pojawiają się teksty w postaci grafiki


Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
– część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe Systemu BIP Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie posiadają następujące ułatwienia:

– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– mapa strony
– focus wokół elementów nawigacyjnych
– standardowe skróty klawiaturowe


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 8.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Woda, bpgimstrzyzow@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2761 091. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 6

Do budynku prowadzi jedno wejście od tej ulicy. Przy budynku i wzdłuż ulicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Parter budynku jest przystosowany do podjazdu dla osób na wózku. Przy drzwiach zamontowany został dzwonek w celu przywołania bibliotekarza przy ewentualnych problemach z dostaniem się do budynku. Biblioteka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody w ww. budynku są ogólnie dostępne, ale nie posiadają komunikatów głosowych ani pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie posiadamy w budynku udogodnień
w postaci komunikatów głosowych, czy pętli indukcyjnych.

Filia w Dobrzechowie

Filia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzechowie. Do filii prowadzi wejście od strony parkingu szkolnego. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Wzdłuż ulicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma komunikatów głosowych ani pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Gliniku Charzewskim

Filia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku Charzewskim. Do filii prowadzi wejście od strony parkingu szkolnego. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Wzdłuż ulicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma komunikatów głosowych ani pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Godowej

Filia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Godowej. Do filii prowadzi wejście od strony parkingu szkolnego. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma komunikatów głosowych ani pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Grodzisku

Filia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzisku. Do filii prowadzi wejście od strony parkingu szkolnego. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma komunikatów głosowych ani pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Wysokiej Strzyżowskiej

Filia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej. Do filii prowadzi wejście od strony parkingu szkolnego. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma komunikatów głosowych ani pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Żyznowie

Filia znajduje się w budynku Domu Ludowego. Do filii prowadzi wejście od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W filii nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do filii można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma komunikatów głosowych ani pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Biblioteki Publicznej i jej Filii. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe dla osób słabowidzących i niewidomych z autolektorem
i klawiaturą z oznaczeniami breaill’a. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z usług Biblioteki Publicznej w Strzyżowie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w bibliotece. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług PJM, SJM i SKOGN w godzinach pracy Biblioteki Publicznej w Strzyżowie i podległych filiach.

Aplikacje mobilne

Biblioteka nie posiada aplikacji mobilnej .

STRONA GŁÓWNA   |   GODZINY OTWARCIA   |   AKTUALNOŚCI   |   KATALOG ON-LINE


Copyright © 2004-2018 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
Realizacja: Paweł L.

Do góry